Rapport: Trygg skola 2021

En trygg och välfungerande skola är avgörande för elevers kunskapsutveckling. Men under de senaste åren har flera rapporter visat på brister när det gäller elevers trygghet och studiero i skolan. I denna rapport undersöker vi nuläget för att kasta ljus på hur den upplevda tryggheten ser ut i svensk kommunal grundskola.

Läs rapporten!
Elever skrattar och håller i skolböcker

En trygg skola är avgörande för samhällsutvecklingen

Skollagen säger att utbildningen i svenska skolor ska vara utformad så att alla elever garanteras en skolmiljö präglad av trygghet och studiero. Trots detta visar flera rapporter från senaste åren på brister när det gäller elevers trygghet och studiero.

En trygg och välfungerande skola är avgörande för elevers kunskapsutveckling, och i förlängningen för samhällets utveckling. I den här rapporten vill vi undersöka nuläget, för att kasta ljus på hur den upplevda tryggheten ser ut i svensk kommunal grundskola.

 

Läs rapporten

AddSecure Trygg skola

Lösningen Trygg skola säkerställer att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt och att rätt åtgärder och säkerhetsnivåer aktiveras. Detta gör det möjligt för lokala skolteam att förhindra eller begränsa påverkan av en incident till dess att extern hjälp anländer.