Home / Customer Cases / Skolsäkerhet i Dalhemsskolan

Så skapar Dalhemsskolan en tryggare skolmiljö

Sedan 2016 arbetar Dalhemsskolan i Helsingborg aktivt med en åtgärdsplan för att skapa en bättre och tryggare skola. Lösningen Trygg skola från AddSecures är en del av detta arbete, och trygghetsarbetet har gett resultat.

Ladda ner hela kundcaset
Trygghet-Dalhemsskolan

En tryggare skolmiljö i Dalhemsskolan

Snabbfakta

Kund: Dalhemsskolan
Bakgrund:
Skolan ligger i ett utsatt område med risk för oroligheter.
Behov: Att snabbt och säkert kunna larma kollegor eller annan insats när något inträffar på skolan.
Lösning: AddSecure Trygg skola.
Resultat: En tryggare arbetsmiljö för både elever och lärare, vilket i sin tur gett effekt i verksamheten.

Genom aktivt arbete skapar Dalhemsskolan en tryggare skola

Skolan skall vara en säker plats för både elever och anställda, och föräldrar skall känna sig trygga att lämna sina barn där. Det ingår i både skollagen och arbetsmiljölagen.
Men undersökningar visar att antalet rapporterade fall av hot, våld och rån i skolmiljö har fördubblats på bara några år.

Dalhemsskolan i Helsingborg har precis som andra skolor upplevt oroligheter. Sedan 2016 arbetar skolan aktivt med en åtgärdsplan med olika insatser för att skapa en bättre och tryggare skola. Lösningen Trygg skola från AddSecure är en del av detta arbete. Och trygghetsarbetet har gett resultat.

– Det är lugnt idag och vi har en fantastisk skola, men så har vi också arbetat aktivt för att ge både elever och personal en trygg arbetsmiljö. Den stora utmaningen i vårt arbete har varit att skapa en trygg skola i ett otryggt område, där det råder arbetsro och där kunskap kan vara coolt. Men också att vända ryktet om en stökig skola, till den skolan vi är i dag, säger Anette Swenninger, rektor på Dalhemsskolan.

Stort skolområde kräver snabb och säker kommunikation

Skolans område är stort och matsal, idrottshall och musiksal ligger i andra byggnader. Personalen har därför ett behov av att kunna kommunicera med varandra på ett snabbt och säkert sätt när oroligheter inträffar.

– Att vara lärare innebär ofta ensamarbete i klassrummen med individuellt ansvar för många elever. Genom att kunna larma en kollega vid en utmanande situation ökar vi tryggheten för personal och elever. Och i och med att skolans personal konsekvent agerar vid varje händelse visar vi också att vissa beteenden inte är accepterade, säger Anette Swenninger.

Trygghetslösningen ger lärarna verktyg att gripa in i vardagliga händelser som bråk på skolgård eller i matsal, men stödjer även personalen vid allvarligare incidenter som överfall på personal eller om det finns behov av allmän utrymning eller inrymning.

– Så som samhället har förändrats har skolan blivit mer utsatt. Lösningen Trygg skola från AddSecure är ett sätt att öka tryggheten och säkerheten för personal och elever, säger Dalhemsskolans rektor Anette Swenninger.

Så fungerar AddSecure Trygg skola

Lösningen säkerställer att hjälp snabbt är på plats och förhindrar eller begränsar därmed påverkan av en händelse till dess att hjälp anländer. Den består av en kommunikationsplattform och flera olika tekniska hjälpmedel som t ex en mobilapp, bärbara personlarm och personsökare.

Larmar gör personalen genom ett enkelt knapptryck i mobilappen eller annan utrustning som har olika scenarion inlagda. Samtliga larm går till skolans åtgärdsgrupp som snabbt kommer till undsättning. Personalen löser antingen uppgiften själva eller kallar på ytterligare förstärkning genom en larmcentral och deras samarbetspartners som till exempel kommunens väktare, räddningstjänst eller polis.

Tryggheten borde vara självklar

– Många händelser som förekommer i skolor skulle aldrig accepteras på en arbetsplats. Att kunna vara trygg på sitt jobb och i sin skolmiljö är något som borde vara helt självklart, säger Magnus Hammarsten, talesperson för skolsäkerhet på AddSecure.

Det finns en tydlig koppling mellan upplevd trygghet, arbetsmiljö och måluppfyllelse. AddSecure vill hjälpa skolor runt om i Sverige att skapa en bra arbetsmiljö och att skolsäkerhet blir en del i det strategiska arbetsmiljöarbetet.

– Otrygghet skapar press på en redan utsatt yrkesgrupp och på eleverna. Vi vill vända detta och skapa en bättre arbets- och studiemiljö. Vår erfarenhet från våra många skolprojekt är att personal som har ett bra samspel, lätthanterliga kommunikationsvägar och god kunskap om hur de ska agera vid varje händelse, ser positiv effekt i verksamheten. Ofta med lägre personalomsättning, mindre skadegörelse och även bättre skolresultat för elever, säger Magnus Hammarsten.

Trygghets- och kvalitetsarbetet fortsätter

Trygghetsarbetet på Dalhemsskolan fortsätter. Skolan har via AddSecure löpande tillgång till förebyggande utbildningar som höjer personalens förmåga att hantera hot- och våldssituationer och som uppfyller arbetsmiljöverkets krav.

– Personalens förmåga att hantera särskilda händelser och att agera tillsammans har ökat tack vare skolsäkerhetslösningen. Vi kommer kunna följa upp händelser över tid för att fatta beslut om riktade åtgärder. Det blir också möjligt att se hur effektiva åtgärderna varit, vilket är en del av vårt kvalitetsarbete, säger Anette Swenninger.

Ansvaret ligger hos kommunen

Hur kommuner och enskilda skolor lägger upp säkerhets- och arbetsmiljöarbetet varierar. Sven Mårtensson, säkerhetschef på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs kommun, menar att Dalhemsskolan arbetar på ett föredömligt sätt.

– Rektorn har tillsammans med personalen bestämt sig för att skapa en sund och trygg skola. Genom att ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljön för både personal och elever skapar de sin egen trygghet. Trygghetslösningen, det vill säga tekniken och kommunikationen, är bara en del, samarbete, mellanmänskliga relationer och gemensam värdegrund är andra mycket viktiga områden personalen arbetar med för att göra Dalhemsskolan till en trygg skola, säger Sven Mårtensson.

– Så som samhället har förändrats har skolan blivit mer utsatt, och det här är ett sätt att öka tryggheten och säkerheten för personal och elever. Det tror jag vi behöver. Landets kommuner behöver ta sig en funderare – satsa på det här, det är min uppmaning, avslutar Anette Swenninger.

Läs mer om AddSecure Trygg skola här.

White paper: En tryggare och säkrare skola

Både elever och lärare förtjänar trygga miljöer att lära och undervisa i. I detta white paper tittar vi närmre på vilka faktorer som utmanar en bra skolmiljö, och vilka åtgärder som kan bidra till att förbättra den.