Säkerhetsskydd inom AddSecure

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskyddslagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetsskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter. Allmänna och enskilda verksamheter ryms också inom ramen för säkerhetsskyddet.

AddSecures säkerhetsskyddsanalys identifierar:

 • Vilka säkerhetsskyddsklassifierade uppgifter och vilken säkerhetskänslig verksamhet vi har (exempelvis anläggningar, ojbekt, system, egendom eller andra tillgångar som är av betydelse för Sveriges säkerhet).
 • Vilka hot och sårbarheter som finns kopplade till de identifierade skyddsvärdena.
 • En bedömning av vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. Information är en grundläggande byggsten i en organisation, på samma sätt som medarbetare, lokaler och utrustning. Vi kan kommunicera information, vi kan lagra den, vi kan förädla den och vi kan styra processer med den – vi behöver den helt enkelt för det mesta vi gör. Därför är information värdefullt och behöver skyddas efter behov. Information kan vara värdefull både för organisationer och för den enskilda människan, ibland är den till och med livsviktig. Blir sådan informationen förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder. Vi behöver skydda vår information, så att:

 • Den alltid finns där när vi behöver den.

 • Vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd.

 • Endast behöriga personer får ta del av den.

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet ska skydda säkerhetskänsliga verksamheter mot obehörigt tillträde och skadlig inverkan. I säkerhetsskyddsanalysen ska det identifieras vad som behöver skydd, mot vad det ska skyddas och hur skyddet ska dimensioneras. Våra mål kring fysisk säkerhet är:

 • Upprätthålla ett väl avvägt fysiskt skydd, med hänsyn till AddSecure, våra anställda och konsulters behov.

 • Minimera risken för skada på personer, materiella och immateriella värden, information, informationssystem och byggnader.

 • Förebygga hot, våld och skador som kan drabba anställda eller övriga verksamma i våra lokaler.

Personalsäkerhet

Personalsäkerhet är en del av säkerhetsskyddet och ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt ska kunna delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. Personalsäkerhetsarbetet är både förebyggande och uppföljande.

 • Personalsäkerhet utgörs av flera delar, bl. a. säkerhetsprövning och utbildning.

 • Vi har en skyldighet att säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har en tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Vill du komma i kontakt med oss?