Home / Smart Alarms™ / Säker arbetsplats

Säker arbetsplats

Våra lösningar säkrar viktiga samhällsfunktioner och hjälper till att minimera skador och förhindra katastrofer. Tillämpas i kontorlokaler, på flygplatser, i hamnar, elnät och på kärnkraftverk, samt arenor, industrier, köpcentra med mera.

Minimera, hantera och bearbeta skador

När något händer på arbetsplatsen är varje sekund dyrbar för att kunna förhindra allvarliga konsekvenser. Du har inte alltid tid att vänta på assistans från till exempel polis, väktare eller brandkår. Rätt personer behöver snabbt rätt information och rätt instruktioner – du måste handla direkt!

AddSecure har specialiserat sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete och om våld och hot i arbetsmiljön, så vi kan säkerställa att våra kunder har all nödvändig och relevant information.

AddSecure Säker arbetsplats är en flexibel och pålitligt kommunikationslösning för att direkt, säkert och effektivt:

  • Initiera lokala åtgärder
  • Varna kollegor lokalt
  • Kommunicera med och informera många människor över stora geografiska områden

Begränsa personskador - till och med spara liv

Minska kostnader för driftsstopp, leveransförseningar och nödsituationer

Begränsa eventuella skador på anläggningar och kostnader för onödiga försäkringsärenden

Öka tryggheten och välbefinnandet hos dina medarbetare, vilket resulterar i lägre kostnader för oönskad sjukfrånvaro och personalomsättning

Vill du veta mer om våra lösningar för en tryggare arbetsplats?

Prata med någon av våra experter

Exempel på tillämpningar

Kommuner

I varje kommun finns olika behov av trygghets- och säkerhetslösningar. Det kan handla om behörighetssystem, intelligent kamerastöd som aktiveras vid behov, övervakning av byggnader med mera. Med rätt val av tekniska hjälpmedel blir personalen, byggnader och lokaler tryggare och säkrare. Vi har idag samarbetsavtal med över 200 svenska kommuner.

Samhällskritiska anläggningar

På samhällskritiska anläggningar pågår verksamhet som är kritisk för samhället i stort och/eller verksamhet som allvarligt kan påverka hela samhället vid en större incident. Flygplatser, hamnar och elförsörjning är exempel på verksamheter kritiska för samhällsfunktionen. Petrokemiska industrier, kärnkraftverk, oljedepåer är exempel på verksamheter där en allvarlig olycka i värsta fall kan innebära att hela städer måste utrymmas.

Gemensamt för dessa är behovet att snabbt kunna upptäcka störningar och att omedelbart och säkert sprida information både inom verksamheten, men även till samhället i närheten. Behovet av att nå många mottagare snabbt och säkert är avgörande för en effektiv hantering. AddSecures TeleCall-system kan via sitt högsäkra radiosystem säkerställa samtidig, snabb, säker och effektiv information både inom verksamheten samt vidare till SOS Alarm, Räddningstjänst och tjänstemän i beredskap inom kommunen. Lokal styrning av trafikflöden via trafikljus och grindar säkerställer snabb och säker insats samt förhindrar obehörigt tillträde till incidentområdet.

Arenor

Stadion, arenor och nöjesparker ska vara mötesplatser för glädje och nöjen tillsammans med vänner och familj. Som ansvarig har du en stor utmaning i att garantera en säker miljö för både personal och besökare, särskilt när det gäller stora och livliga folkmassor. En pålitlig kommunikationslösning är den viktigaste livsnerven för att effektivt säkra dina event.

Industri, produktion och lager

Produktionsstörningar och allvarliga incidenter i produktionsmiljö kan orsaka stora kostnader och i värsta fall äventyra ett företags långsiktiga överlevnad. Med en lösning som möjliggör att omedelbara åtgärder vidtas av de närmaste kollegorna finns det stora värden att spara.

Med AddSecures TeleCall-system kan bland annat tekniska fel som uppstår i produktionen omedelbart skickas till driftansvarig som snabbt kan ta itu med problemen, brandtillbud kan initiera en lokal släckningsinsats i väntan på räddningstjänst etc. Vi tar helhetsansvar för våra leveranser och uppdrag vilket omfattar projektering, installation, driftsättning och service.

Köpcentra

Handeln är en särskilt utsatt sektor där hot, rån och stölder i butik är vanligt förekommande runt om i landet. Att trygga personal och varor är en stor utmaning. Genom att installera larmsystem som direkt kallar på lokala väktare kan du förkorta tiden till åtgärd och många mindre incidenter kan avvärjas innan de orsakar större skada.

När du som butiksansvarig, butiksägare eller fastighetsägare väljer våra säkerhetslösningar får du inte bara en enkel och driftssäker funktion utan också en priseffektiv, högkvalitativ lösning med innovativ funktionalitet.

Inspelat webbinarium

Nyckeln till att minska skador, är att agera lokalt - och omedelbart.

Riskanalys

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att risker för hot och våld på arbetsplatsen undersöks, riskbedöms, åtgärdas och följs upp.