Home / Om oss / Dataskydd / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Viktig GDPR information

Mars 2022

AddSecure Integritetspolicy

Detta dokument är en översättning av AddSecures Privacy Policy. Vid avvikelser har den engelska versionen av AddSecure Privacy Policy företräde.

AddSecure Group AB, reg.no. 559210-7402, eller AddSecure Group AB:s dotterbolag, med vilket du har en kundrelation, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Vi respekterar och skyddar din integritet och vi vill att du ska kunna känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. All vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) (”GDPR”) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar.

I denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”) vill vi informera dig om hur dina personuppgifter och relaterad behandling hanteras av AddSecure.

1.   Allmänt

För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig som kund och användare behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter avseende våra återförsäljare, partners, kunder och/eller användare av våra tjänster samt nyhetsbrevsprenumeranter och besökare på våra webbplatser.

Denna Integritetspolicy gäller för AddSecure Group AB och, i förekommande fall, dess dotterbolag som återfinns på addsecure.com/about-us/data-protection/ (härefter gemensamt kallade ”AddSecure”).

2.   Ansvar för personuppgifter

I den utsträckning AddSecure är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter ansvarar AddSecure för att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du hittar vår kontaktinformation längst ner i denna Integritetspolicy (se avsnittet 12 ”Kontaktuppgifter”).

3.   Behandling av dina personuppgifter

AddSecure behandlar dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig med produkter och tjänster. Av denna anledning använder vi dina personuppgifter för de följande ändamålen:

 • administrativa uppgifter, fullgörande av avtal och för att skydda våra rättsliga intressen;
 • marknadsföring, nyhetsbrevsprenumerationer (inklusive personanpassade direktmeddelanden);
 • utveckling av produkter och tjänster samt allmän affärsutveckling;
 • administration i samband med företagsförvärv och omstruktureringar; och
 • för att kunna erbjuda vårdtelefontjänster genom AddSecure Smart Care Oy.

Uppgifter som du har lämnat ut relaterade till jobbansökningar på vår karriärsida registreras separat i vårt rekryteringssystem. Mer detaljerad information om hur rekryteringsdata behandlas och lagras av AddSecure samt vilken typ av information som behandlas finns i denna separata Integritetspolicy.

Vi samlar aldrig medvetet in och behandlar några särskilda kategorier av personuppgifter (exempelvis uppgifter som t.ex. skulle kunna avslöja information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar eller en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning).

Som ett undantag från detta behandlar dock AddSecure Smart Care Oy personuppgifter och information relaterade till hälsa i samband med sina vårdtelefontjänster. Sådan behandling sker endast i enlighet med tillämplig lagstiftning och i den utsträckning som krävs för att säkerställa organisation, planering, genomförande och övervakning av tjänsterna.

Vi behandlar endast personuppgifter om minderåriga, under 16 år, om de har en kundrelation med oss. I dessa fall vidtas särskilda åtgärder för att skydda personuppgifterna och vi begär in samtycke från den minderåriges vårdnadshavare eller juridiska ombud innan vi behandlar uppgifterna.

I de följande tabellerna återfinns mer information om vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter som vi lagrar och hur länge vi behåller dina personuppgifter.

Fullgörande av avtal

Ändamål:
Administrativa uppgifter, fullgörande av avtal och för att skydda våra rättsliga intressen.
Personuppgifter:
Kunduppgifter som kundnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Order- och betalningsinformation som orderhistorik och annan betalningsinformation.
Inloggningsuppgifter som e-postadress och lösenord.
Elektroniska loggfiler som mobil datatrafik eller annan datatrafik som skickas till våra larmplattformar och andra system.
Ljudinspelningar kopplade till support- och kundtjänstärenden.
Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster, för att du ska kunna logga in på våra webbtjänster och för att kunna ge dig som användare kundservice. I ett säkerhets-, kvalitets- eller utbildningssyfte kan vi komma att spela in samtal till våra support- och kundserviceavdelningar.

I händelse av en tvist, t.ex. avseende betalning, har vi rätt att använda dina uppgifter i syfte att fastställa, försvara eller framställa en rättslig fordran.
Rättslig grund:
Fullgörande av avtal
För att kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Intresseavvägning
I händelse av att AddSecure anser att vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, försvara eller framställa ett rättsligt anspråk väger tyngre än ditt intresse av att få dina personuppgifter skyddade.
Lagringsperiod:
Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi har en kundrelation med dig och därefter i upp till tjugofyra (24) månader. Vi har en kundrelation med dig under avtalets löptid, så länge du finns angiven som kontaktperson eller liknande och så länge du interagerar med oss, t.ex. genom att kontakta oss. Ljudinspelningar kommer att sparas i upp till trettio (30) dagar.

Vissa uppgifter, t.ex. betalningsinformation, kan komma att behållas under en längre tid om de behövs för att uppfylla AddSecures rättsliga skyldigheter (t.ex. avseende obligatorisk bokföring eller enligt andra lagar eller förordningar) eller för att fastställa, försvara eller framställa ett rättsligt anspråk.
Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför grundat på ett berättigat intresse. Se avsnitt 9 Dina rättigheter för mer information.
Informationen i den här tabellen gäller AddSecure.

Marknadsföring

Ändamål:
Marknadsföring, nyhetsbrevsprenumerationer (inklusive personanpassade direktmeddelanden).
Personuppgifter:
Kunduppgifter som kundnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Surfbeteende och besökshistorik som IP-adresser, sidor som du besökt på vår hemsida (och andras) och hur länge besöket varade.
Inloggningsuppgifter som e-postadress och lösenord.
Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter i samband med vår marknadsföring och marknadssegmentering.

Marknadssegmentering innebär normalt sett att vi kategoriserar vår kundbas utifrån de produkter som köpts, de tjänster som använts, det intresse som visats för vårt publicerade innehåll och den roll som innehas i företaget.

Om du inte är kund men vill dra nytta av erbjudanden och information om nya produkter och tävlingar behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

För att detta samtycke skall vara giltigt krävs att du aktivt ger ett sådant samtycke. Aktivt samtycke kan exempelvis ges genom att kryssa i en ruta på webben vid bekräftelse av en nyhetsbrevsprenumeration, genom att fylla i information i ett webbformulär, begära information via e-post, svara ja på en direkt fråga om att få skicka information till dig eller genom att tillhandahålla ett visitkort eller liknande.
Rättslig grund:
Intresseavvägning
Den rättsliga grunden för vår marknadsföring är vårt berättigade intresse när a) marknadsföringen avser samma grupper av produkter eller tjänster som kunden tidigare har använt, eller b) mottagaren utifrån sitt yrke sannolikt har ett intresse för produkten (gäller endast i länder där detta tillvägagångssätt är tillåtet). I dessa fall anser vi att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att få dina personuppgifter skyddade.

Samtycke
Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan du inkluderas i nyhetsbrevskampanjer, när vi använder cookies eller andra spårningsmetoder online eller när det inte finns någon annan rättslig grund för att använda dina personuppgifter.
Lagringsperiod:
För våra kunder: Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi har en kundrelation med dig och därefter i upp till tjugofyra (24) månader. Vår kundrelation med dig gäller under avtalets löptid, så länge du finns angiven som kontaktperson eller liknande och så länge du interagerar med oss, t.ex. genom att kontakta oss, besöka vår webbsajt eller klicka på länkar som vi har skickat via e-post.

Samtycket kommer att behållas tills dess att du väljer att dra tillbaka det.
Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför grundat på ett berättigat intresse.

Du har alltid rätt att kräva att vi slutar använda dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Därefter kommer du dock inte heller längre att kunna få information och erbjudanden som är specifikt anpassade till dig. All marknadsföringskommunikation som du får från oss inkluderar möjlighet för dig att tacka nej till marknadsföring om du inte längre vill ta emot den. Se avsnitt 9 Dina rättigheter för mer information.
Informationen i den här tabellen gäller AddSecure

Affärsutveckling

Ändamål:
Utveckling av produkter och tjänster samt allmän affärsutveckling.
Personuppgifter:
Kunduppgifter som kundnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Order- och betalningsinformation som orderhistorik och betalningsinformation.
Surfbeteende och besökshistorik som de sidor som du besökt på vår hemsida (och andras) och hur länge besöket varade.
Köpmönster som information om hur du använder våra tjänster.
Elektroniska loggfiler som mobil datatrafik eller annan datatrafik som skickas till våra larmplattformar och andra system.
Vad vi gör:
Vi använder dina personuppgifter i samband med vår marknads- och kundanalys, som huvudsakligen består av statistik, data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsutvärderingar (i den mån det är möjligt anonymiserar vi dock data innan vi använder dem för statistiska ändamål). Vi använder sedan analysresultaten som grund för att förbättra, ersätta eller utveckla nya tjänster, processer eller arbetssätt för att möta dina och andra kunders förväntningar och önskemål. Exempelvis vill vi kunna använda personuppgifter för att förbättra vår kundservice, erbjuda nya paket eller anpassa vår webbplats efter dina och andra kunders behov.
Rättslig grund:
Intresseavvägning
Vi anser att vårt intresse av att kunna analysera användningen av våra produkter och tjänster för att förbättra, ersätta eller utveckla desamma väger tyngre än ditt intresse av att skydda dina personuppgifter.
Lagringsperiod:
Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi har en kundrelation med dig och därefter i upp till tjugofyra (24) månader. Vår kundrelation med dig gäller under avtalets löptid, så länge du finns angiven som kontaktperson eller liknande och så länge du interagerar med oss, t.ex. genom att kontakta oss, besöka vår webbsajt eller klicka på länkar som vi har skickat via e-post.
Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför grundat på ett berättigat intresse. Se avsnitt 9 Dina rättigheter för mer information.
Informationen i den här tabellen gäller AddSecure

Omstrukturering av AddSecure

Ändamål:
Administration i samband med företagsförvärv och omstruktureringar.
Personuppgifter:
Kunduppgifter som kundnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Order- och betalningsinformation som orderhistorik och betalningsinformation.
Inloggningsuppgifter som e-postadress och lösenord.
Surfbeteende och besökshistorik som de sidor som du besökt på vår hemsida (och andras) och hur länge besöket varade.
Köpmönster som information om hur du använder våra tjänster.
Elektroniska loggfiler som mobil datatrafik eller annan datatrafik som skickas till våra larmplattformar och andra system.
Vad vi gör:
Om AddSecure (helt eller delvis) skulle komma att omstruktureras, t.ex. genom att slås samman eller delas upp i olika enheter, eller om en tredje part vill förvärva AddSecure (helt eller delvis) eller våra kundrelationer, kommer AddSecure att lämna ut relevanta personuppgifter till det förvärvande företaget. I sådana fall kommer det förvärvande företaget att fortsätta att använda dina personuppgifter för samma ändamål som de som anges i denna Integritetspolicy, om du inte mottar någon annan information i samband med överföringen. Det förvärvande företaget skall informera dig om sin egen behandling separat.
Rättslig grund:
Intresseavvägning
Vi anser att vårt intresse av att kunna möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess väger tyngre än ditt intresse av att skydda dina personuppgifter. Detta förutsätter dock att det förvärvande företaget har en verksamhet som liknar AddSecures.
Lagringsperiod:
Om AddSecure skulle upphöra att existera, t.ex. genom fusion, likvidation eller konkurs, eller om AddSecures kunddatabas överförs till ett annat övertagande företag kommer vi att radera dina personuppgifter förutsatt att vi inte behöver behålla dem för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Om AddSecure förvärvas av ett företag eller delas upp i samband med omstrukturering kommer vi att fortsätta att behålla och använda dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna Integritetspolicy, om du inte får någon annan information i samband med överföringen.
Dina rättigheter:
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför grundat på ett berättigat intresse. Se avsnitt 9 Dina rättigheter för mer information.
Informationen i den här tabellen gäller AddSecure.

Tillhandahållande av vårdtelefontjänster genom AddSecure Smart Care Oy

Ändamål:
för att kunna erbjuda vårdtelefontjänster genom AddSecure Smart Care Oy.
Personuppgifter:
Information om kundens hälsotillstånd, såsom relevanta diagnoser, preliminära uppgifter från undersökning eller behandling samt information som härrör från undersökning eller behandling, såsom mätresultatet.
Annan information som är nödvändig, för tillhandahållande av tjänsten, t.ex. personligt identifikationsnummer, att kunna övervaka var kunden befinner sig för säkerhet, puls- och aktivitetsinformation, eller namn och kontaktinformation för kundens nära släkting/akutkontakt.
Information om användning av tjänsten som de alarm som tas emot av larmcentralen och kundbesök.
Vad vi gör:
Vi använder din information i den utsträckning som krävs för att säkerställa relevant organisation, planering, implementering och övervakning av vårdtelefontjänsten.

Information om kundernas hälsostatus behandlas vid tidpunkten för service för att bedöma den aktuella situationen och behovet av vård och för beslut om rätt hjälp.
Rättslig grund:
Fullgörande av avtal
Dina personuppgifter behandlas utifrån ett avtalsförhållande mellan dig i egenskap av kund och AddSecure Smart Care Oy.

Uttryckligt samtycke
Information som rör en kunds hälsa tillhör särskilda kategorier av personuppgifter. Vid kundrelationer med privatpersoner behandlas hälsorelaterade personuppgifter på grundval av ditt uttryckliga samtycke som ges genom att du ingår ett kundavtal med oss. När vi tillhandahåller sociala omsorgstjänster grundar sig AddSecure Smart Care Oy:s rätt att behandla hälsouppgifter på den finska dataskyddslagen (1050/2018), 2 kap. 6 § femte punkten: tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster vid ordnande eller produktion av tjänster, såväl som artikel 9 i GDPR, punkt 2 c: behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller någon annan fysisk persons grundläggande intressen och 2 h): behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård, behandling, social omsorg eller förvaltning av hälso- och sjukvårdstjänster och social omsorg och av deras system.
Lagringsperiod:
Information som samlas in i samband med tillhandahållande av sociala tjänster sparas i enlighet med den lagstiftning som gäller för branschen, i allmänhet i trettio (30) år från tjänstens upphörande eller tolv (12) år efter att kunden avlidit. Ljudinspelningar av larm som anländer till larmcentralen ska bevaras i upp till tjugofyra (24) månader efter att larmet registrerats.
Dina rättigheter:
Se avsnitt 9 Dina rättigheter för mer information.
Informationen i den här tabellen gäller AddSecure Smart Care Oy

4.   Varifrån kommer dina personuppgifter?

Du har själv lämnat ut de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du tillhandahåller information som namn, e-postadress och telefonnummer när du skapar ett användarkonto, beställer produkter och tjänster och när du i övrigt använder våra tjänster.

För att ingå ett avtal med oss på AddSecure och för att förse dig med våra produkter och tjänster är du skyldig att förse oss med vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller den information vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet kan vi inte ingå avtal med dig eller förse dig med våra produkter och/eller tjänster.

Personuppgifter som tillhör AddSecure Smart Care Oy:s kunder kan också komma att samlas in via kundens nära släkting eller juridiska representant, eller från olika kategorier av hälso- och vårdpersonal, när kunden har godkänt detta.

5.   Automatiserat beslutsfattande

Vi använder inte automatiserade processer för att fatta beslut som väsentligen påverkar dig.

6.   Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi samlat in från dig som täcks av denna Integritetspolicy kommer vi att behålla så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka vi samlade in dem. I ovanstående tabeller under avsnitt 3 ”Behandling av dina personuppgifter” kan du se hur länge vi behåller dina personuppgifter för olika ändamål.

7.   Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

AddSecure kan komma att lämna ut dina personuppgifter inom AddSecure-gruppen och till tredje parter som tjänsteleverantörer (IT-leverantörer, marknadsföringsbyråer och företag som vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet) i enlighet med tillämplig lagstiftning och i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter, för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig eller för att kunna genomföra våra dokumenterade berättigade intressen.

I vissa fall kan vi också behöva lämna ut information på begäran av myndigheter eller andra parter i samband med domstols- eller affärsförvärvsprocesser eller liknande. Vid en omstrukturering av AddSecure kan vi dessutom komma att lämna ut dina personuppgifter till ett förvärvande eller investerande företag.

Hälsorelaterad information som behandlas av AddSecure Smart Care Oy kommer aldrig att lämnas ut till tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke.

8.   Var behandlas dina personuppgifter?

Vi har åtagit oss att sträva efter att behandla dina uppgifter främst inom EU/EES. I särskilda fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till ett sådant land kommer vi att se till att dina personuppgifter förblir skyddade och att överföringen utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du använder en tjänst som erbjuds av AddSecure utanför EU/EES, t.ex. om en webb-/mobilapplikationstjänst, en datakommunikationstjänst eller liknande tjänst används, hänvisar vi till de gällande undantagen för specifika situationer (artikel 49 GDPR) som att:

a) den registrerade (du) uttryckligen har samtyckt till den föreslagna överföringen;

b) överföringen är nödvändig för att ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvariga ska kunna fullföljas; eller

c) överföringen är nödvändig för ingående eller fullföljande av ett avtal som ingåtts i den registrerades intresse.

Vissa tjänster som erbjuds av AddSecure, eller verktyg som används av AddSecure, inkluderar databehandling utanför EU/EES. För denna typ av databehandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits som att:

a) det finns ett beslut från Europeiska kommissionen om att en adekvat skyddsnivå kan säkerställas i det landet;

b) den tjänsteleverantör som används har bindande företagsbestämmelser (artikel 47 GDPR) eller;

c) att avtalet med tjänsteleverantören omfattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.   Dina rättigheter

9.1.            Vårt ansvar för dina rättigheter

I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar AddSecure för att säkerställa att användningen av dina personuppgifter sker i enlighet med lagstiftning och att dina rättigheter beaktas. Du kan när som helst kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter. Du hittar vår kontaktinformation längst ner i denna Integritetspolicy (se avsnittet 12 ”Kontaktuppgifter”).

AddSecure är skyldiga att besvara en begäran från dig angående utövande av dina rättigheter inom en (1) månad efter din förfrågan. Om din begäran är komplicerad eller om ett stort antal förfrågningar har kommit in har vi rätt att förlänga denna period till två (2) månader. Om vi anser att vi inte kan uppfylla dina önskemål är vi skyldiga att senast inom en (1) månad från mottagandet av din begäran meddela dig varför vi inte kan möta din begäran och informera dig om att du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet.

All information, kommunikation och alla åtgärder vi utför är kostnadsfria för dig. Men om din begäran, gällande dina rättigheter, är uppenbart ogrundad eller orimlig, eller om du framställer den upprepade gånger, har vi rätt att vägra att uppfylla din begäran, eller att ta ut en administrativ avgift för att uppfylla den.

9.2.            Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att begära det följande från AddSecure:

a) Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära en sammanfattning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få ut en kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

b) Rättelse av dina personuppgifter. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att korrigera, anonymisera, radera eller komplettera all information som vi upptäcker är felaktig, ofullständig eller vilseledande.

c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Radering bör göras om:

 • personuppgifterna inte längre behövs utifrån insamlingens ändamål;
 • vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke, och du återkallar det;
 • du invänder mot vår behandling av dina uppgifter och vi, efter en intresseavvägning, inte kan påvisa skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter;
 • vi har använt personuppgifterna på ett olagligt sätt; eller
 • vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Denna rättighet föreligger dock inte om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet, utföra en aktivitet som utförs i allmänhetens intresse, eller för att upprätta, utöva eller försvara en rättslig fordran.

Om det finns rättsliga krav eller andra tvingande skäl som tillåter oss att inte omedelbart radera dina personuppgifter så kommer vi ändå att sluta behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att de som följer av dessa tvingande skäl.

d) Begränsning av behandling. Detta innebär att vi tillfälligt kommer att begränsa användningen av dina uppgifter. Du har rätt att begära en begränsning när:

 • du tror att dina uppgifter är felaktiga, och du har begärt korrigering av dina personuppgifter (medan vi undersöker uppgifternas riktighet);
 • användning av uppgifterna är olaglig, och du inte vill att uppgifterna ska raderas;
 • vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra ändamål, men du behöver dem för att kunna fastställa, verkställa eller försvara ett rättsligt anspråk; eller
 • du har invänt mot användning av uppgifterna i enlighet med punkt 3 nedan, i avvaktan på bedömning om våra intressen väger tyngre än dina.

Vi på AddSecure kommer att vidta alla möjliga rimliga åtgärder för att meddela alla som har mottagit personuppgifter enligt avsnitt 7 ”Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?” om vi har korrigerat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter med anledning av din begäran att göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om de parter vi har lämnat ut de berörda personuppgifterna till.

9.3.            Din rätt att invända mot användningen av data

Om dina uppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen eller ett allmänintresse har du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter utifrån skäl som hänför sig till din specifika situation (se avsnitt 3 ”Behandling av dina personuppgifter”). I sådana fall måste vi avsluta behandlingen, om inte:

a) vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter; eller

b) behandlingen är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du inte vill att AddSecure ska använda dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål har du alltid rätt att, när som helst, invända mot sådan användning genom att kontakta oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål.

9.4.            Din rätt att återkalla ditt samtycke

Vid databehandling där vi använder ditt samtycke som rättslig grund (se avsnitt 3 ”Behandling av dina personuppgifter”) kan du, när som helst, återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du hittar vår kontaktinformation längst ner i denna Integritetspolicy (se avsnittet 12 ”Kontaktuppgifter”). Om du återkallar ditt samtycke är det dock möjligt att du inte kommer att kunna använda våra tjänster på avsett sätt.

9.5.            Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut vissa delar av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och också att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi baserar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Detta innebär att du t.ex. har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du har angett för att skapa ditt användarkonto hos oss.

9.6.            Din rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in eventuella klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en relevant tillsynsmyndighet. Om du vill lämna in ett sådant klagomål till din nationella tillsynsmyndighet kan du göra det genom att kontakta din lokala tillsynsmyndighet (hänvisningen till ”lokala” avser där du bor eller arbetar eller där ett påstått dataintrång har inträffat).

Den relevanta myndigheten för dig återfinns via Europeiska dataskyddsstyrelsen.

10.   Vi skyddar dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du förser oss med dina personuppgifter. Därför har AddSecure vidtagit lämpliga och nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. otillåten åtkomst, förlust, ändring och radering av data.

11.   Ändringar i denna Integritetspolicy

AddSecure förbehåller sig rätten att, från tid till annan, göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om vi gör större förändringar kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de betyder för dig innan sådana ändringar träder i kraft.

12.   Kontaktuppgifter

Vänligen tveka inte att kontakta oss på AddSecure om du har några frågor angående denna Integritetspolicy, vår användning och behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter.

AddSecure Group AB
Telefonvägen 26
SE-126 26 Hägersten
Sweden
www.addsecure.com
[email protected]