Ny rapport: Var tredje förälder upplever hot och våld på sitt barns skola

Var femte förälder till elever på svenska högstadieskolor upplever att säkerheten och tryggheten har blivit sämre i skolan de senaste tre åren. Det framkommer i en ny rapport av AddSecure. Rapporten kastar ljus på den upplevda tryggheten och säkerheten i svenska kommunala grundskolor och uppmanar till förutsättningar för ett jämlikt lärande över hela landet.

Var femte förälder till elever på svenska högstadieskolor upplever att säkerheten och tryggheten har blivit sämre i skolan de senaste tre åren. Det framkommer i en ny rapport av AddSecure. Rapporten kastar ljus på den upplevda tryggheten och säkerheten i svenska kommunala grundskolor och uppmanar till förutsättningar för ett jämlikt lärande över hela landet.

En ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av AddSecure visar att var tredje förälder (32%) till barn i grundskolan upplever att hot och våld förekommer på barnets skola. Problematiken upplevs i större utsträckning på kommunala grundskolor än i privatskolor. Dessutom upplever var femte förälder (21%) att säkerheten och tryggheten har blivit sämre i skolan under de senaste tre åren, i än högre grad bland föräldrar till barn i årskurs 7-9. Med utgångspunkt i att en trygg och välfungerande skola är avgörande för elevers kunskapsutveckling lanserar AddSecure nu en rapport som kartlägger trygghetssituationen i svenska skolor.

– Trygga elever är en förutsättning för lärande, och en trygg skolmiljö lägger grunden för det samhälle vi vill se i framtiden. Att var femte förälder upplever att tryggheten har blivit sämre de senaste åren tyder på en negativ trend. Flera faktorer kan påverka skolors tillgång till resurser, verktyg och kunskap för att arbeta systematiskt med trygghet och säkerhet. Detta står i vägen för att vi ska åstadkomma en jämlik skola, där alla elever får samma möjlighet att uppnå sin högsta potential. Med den här rapporten vill vi etablera en nulägesbild och uppmana till förändring där alla elever får tillgång till en trygg skola, säger Magnus Hammarsten, talesperson för skolsäkerhet på AddSecure.

Sedan skolattentatet i Trollhättan 2015 har flera kommuner och skolor stärkt det systematiska säkerhetsarbetet vad gäller hot utifrån. I rapporten vittnas det också om ett hårdnat skolklimat med fler hot elever emellan i tillägg till den fysiska skadegörelsen och stölder både under och efter skoltid. Oron bland föräldrar är ofta större bland de som har upplevt hot och våld på sitt barns skola (39%) jämfört med de som inte/sällan har upplevt det (3%).

– Det räcker ofta med att en skola blir drabbad på ett eller annat sätt och det är ofta först då som det investeras i lösningar som ska förhindra att det sker igen. Det ska inte vara så att skolorna ska behöva bli drabbade innan något händer, säger Mikaela Lindqvist, Säkerhetsansvarig på Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

Ta del av hela rapporten här

Om underökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av AddSecure. Syftet med undersökningen är att undersöka hur föräldrar till barn i svenska grundskolor upplever tryggheten och säkerheten på barnets skola. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel och omfattar 1010 responderande föräldrar till elever i årskurs 1–9, under perioden 30 november till 8 december 2020. Undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som undersökts, och de slutsatser som presenteras i denna rapport gäller hela populationen.

Om rapporten Trygg Skola 2021
Rapporten undersöker hur den uppleda tryggheten och säkerheten ser ut i svensk kommunal grundskola idag. I strävan mot ett mer jämlikt lärande över hela landet uppmanar rapporten till engagemang och samverkan mellan det offentliga och privata. Hot och våld definieras i rapporten som följande: hot om våld, psykiskt och fysiskt våld som kränkning, trakasserier, mobbning, knuffar, sparkar, misshandel. Rapporten drar vissa slutsatser och framför rekommendationer, ställer frågor utifrån det empiriska materialet för att väcka tankar och funderingar hos läsaren.

En rad experter och representanter deltar i rapporten: Svante Tideman, vice förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, Lilian Helgason, Ordförande för Sveriges Elevråd, Peter Granfeldt, Utvecklingsledare Säkerhet på grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad, Mikaela Lindqvist, Säkerhetsansvarig på Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, och Martin Karlberg, Skolforskare och lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, med flera.

Loading