Svenska Logga in partners

Local Alert - Minimera störningar

När en incident inträffar räknas varje sekund för att kunna förhindra en större katastrof. Du har inte tid att vänta på assistans från till exempel polis, väktare eller brandkår. Rätt personer behöver rätt information och rätt instruktioner - du måste handla direkt!

AddSecure Local Alert är ett flexibelt och pålitligt kommunikationssystem för att direkt, säkert och effektivt:

• Initiera lokala åtgärder
• Varna kollegor lokalt
• Kommunicera med och informera många människor över stora geografiska områden


Fördelar
 

Med lämpliga och omedelbara åtgärder kommer du att kunna:

• Begränsa personskador - till och med spara liv
• Minska kostnader för driftsstopp, leveransförseningar och nödsituationer
• Begränsa eventuella skador på anläggningar och kostnader för onödiga försäkringsärenden
• Öka tryggheten och välbefinnandet hos era medarbetare, vilket resulterar i lägre kostnader för oönskad sjukfrånvaro och personalomsättning


Några exempel på tillämpningar av AddSecure:


SAMHÄLLSKRITISKA ANLÄGGNINGAR 
På samhällskritiska anläggningar pågår verksamhet som är kritisk för samhället i stort och/eller verksamhet vilken allvarligt kan påverka hela samhället vid en större incident. Flygplatser, hamnar, elförsörjning är exempel på verksamheter kritiska för samhällsfunktionen. Petrokemiska industrier, kärnkraftverk, oljedepåer är exempel på verksamheter där en allvarlig olycka i värsta fall kan innebära att hela städer måste utrymmas.

Gemensamt för dessa är behovet att snabbt kunna upptäcka störningar och att omedelbart och säkert sprida information både inom verksamheten men även till samhället i närheten. Behovet av att nå många mottagare snabbt och säkert är avgörande för en effektiv hantering. AddSecures TeleCall-system kan via sitt högsäkra radiosystem säkerställa samtidig, snabb, säker och effektiv information både inom verksamheten samt vidare mot SOS Alarm, Räddningstjänst och Tjänsteman i beredskap inom kommunen. Lokal styrning av trafikflöden via trafikljus och grindar säkerställer snabb och säker insats samt förhindrar obehörigt tillträde till incidentområdet.

ARENOR
Stadion, arenor och nöjesparker ska vara platser för glädje och nöjen bland vänner och familj. Som ansvarig kommer du att möta en stor utmaning för att garantera en säker miljö för både personal och besökare, särskilt med stora och livliga folkmassor.

Ett pålitligt kommunikationssystem är den viktigaste livsnerven för att effektivt säkra dina händelser.

INDUSTRI, PRODUKTION & LAGER
Produktionsstörningar och allvarliga incidenter i produktionsmiljö kan orsaka stora kostnader och i värsta fall äventyra ett företags långsiktiga överlevnad. Med ett system som möjliggör omedelbara åtgärder som vidtas av närmaste kollegorna finns det stora värden att spara.

Med AddSecures TeleCall-system kan bland annat tekniska fel som uppstår i produktion sändas omedelbart till driftansvariga som snabbt kan ta itu med problemen, brandtillbud kan initiera en lokal släckinsats i väntan på räddningstjänst etc. Vi tar helhetsansvar för våra leveranser och uppdrag vilket omfattar projektering, installation, driftsättning och service.

 

KÖPCENTRA
Handeln är en särskilt utsatt sektor där hot, rån och stölder i butik är vanligt förekommande runt om i landet. Att trygga personal och varor är en stor utmaning. Genom att installera larmsystem som direkt kallar på lokala väktare kan tiden till åtgärd förkortas och många mindre incidenter kan avvärjas innan de orsakar större skada.

När du som butiksansvarig, butiksägare eller fastighetsägare väljer våra säkerhetslösningar erhåller du inte bara en enkel och driftssäker funktion utan också en priseffektiv, högkvalitativ lösning med innovativ funktionalitet.